Category: Таблиці

Січ 10

Таблиця результатів змагань ХІ обласної універсіади серед студентів ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. 2012-2013 н.р.

Continue reading

Січ 10

Таблиця Х обласних спортивних ігор професійно-технічних навчальних закладів 2012 – 2013 н.р.

Continue reading

Січ 10

Таблиця 68 обласної спартакіади школярів в 2012-2013 н.р.

Continue reading

Лис 27

Таблиця результатів 64 обласної спартакіади школярів у 2008-2009 р.

ÇÀ                                                    ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ                                                                        Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè                                                              ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                      ________________ ¹____ ÒÀÁËÈÖß ðåçóëüòàò³â 64 îáëàñíî¿ ñïàðòàê³àäè øêîëÿð³â ó 2008-2009 ð.

Continue reading

Лис 27

Таблиця підсумків УІІІ обласних спортивних ігор ПТНЗ 2009 року

                                                                                                       ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  _____________________ ¹ ______

Continue reading

Лис 27

Таблиця підсумків УІІІ обласних спортивних ігор ПТНЗ 2009 року

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ                                                                                                                                                                                                                                                                                           Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                           îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                                                                                                                                                                                                                                           ______________________ ¹ ______   Ò À Á Ë È Ö  ß Ó²²² îáëàñíèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 2009 ðîêó   Íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Áàñêåòáîë Âîëåéáîë Ëåãêà àòëåòèêà Ë/àòë. êðîñ Ôóò-áîë Íàñò³ëüíèé òåí³ñ Øàõè Ãèð³ Âñüîãî áàë³â Çàãàëüíå …

Continue reading

Лис 27

Таблиця результатів 64 обласної спартакіади школярів у 2008-2009 р.

                                                                                                                                                         ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ                                                                                                           Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè                                                                                                           ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                                                           _________¹_________________   ÒÀÁËÈÖß ðåçóëüòàò³â 64 îáëàñíî¿ ñïàðòàê³àäè øêîëÿð³â ó 2008-2009 ð.   Íàçâà ðàéîí³â 4-õ áîðñòâî Êðîñ Øàõè Òåí³ñ Áàñêåòáîë (ä³â÷àòà) Áàñêåòáîë (þíàêè) Âîëåéáîë (ä³â÷àòà) Âîëåéáîë (þíàêè) Øê³ðÿíèé  ì»ÿ÷ Ñòàðòè íàä³é Íàùàä- êè êîçàöü- êî¿ ñëàâè Ëåãêà àòëåòèêà Çàãàëüíà ñóìà î÷îê   …

Continue reading

Лис 27

Таблиця підсумків VІІІ спортивних ігор

Íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Áàñêåòáîë Âîëåéáîë Ëåãêà àòëåòèêà Ë/àòëåòè÷íèé êðîñ Ôóòáîë Íàñò³ëüíèé òåí³ñ Øàõè Ãèð³ Âñüîãî áàë³â Çàãàëü- íå ì³ñöå ä þ ä þ ä þ ä þ þ þ ä þ ä þ þ ä þ ä þ ì î ì î ì î ì î ì î ì î ì î ì î ì …

Continue reading

Лис 27

Таблиця підсумків VІІІ спортивних ігор

З В Е Д Е Н А   Т А Б Л И Ц Я спортивних ігор серед учнів ПТНЗ Західного регіону м. Городенка 21-23 листопада 2008 року   № п/п Назва міст Футзал Настільний теніс Шахи Всього очок Місце місце очки місце очки місце очки   1   м. Городенка   ІІ 2 ІІІ 3 …

Continue reading

Лис 27

Зведена таблиця спортивних ігор серед учнів ПТНЗ Західного регіону м. Городенка 21-23 листопада 2008

З В Е Д Е Н А   Т А Б Л И Ц Я спортивних ігор серед учнів ПТНЗ Західного регіону м. Городенка 21-23 листопада 2008 року   № п/п Назва міст Футзал Настільний теніс Шахи Всього очок Місце місце очки місце очки місце очки   1   м. Городенка   ІІ 2 ІІІ 3 …

Continue reading